نمایی از بخش های مختلف آزمایشگاه پاتوبیولوژی مایسا

  • پذیرش آزمایشگاه مایسا
  • پرسنل پذیرش
  • انجام آزمایش کرونا در آزمایشگاه مایسا

روند توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی مایسا

متخصصین باتجربه
تجهیزات به روز
فضای مناسب
سرعت در جوابدهی

با تیم کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی مایسا آشنا شوید

دکتر معصومه شیروی

دکتر معصومه شیروی

موسس و مسئول فنی

متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو سابق هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
بیمارستان رسول اکرم (ص)

مسئول فنی بخش پاتولوژی بیمارستان فیروزآبادی.

دانشجوی یک درصد(استریت) پزشکی عمومی دانشگاه اصفهان

دکتر فرید صولت

دکتر فرید صولت

مسئول فنی

متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبیولوژی مدرن تهران به مدت ٦ سال

رییس آزمایشگاه و بخش پاتولوژی بیمارستان مهدیه به مدت ٣ سال

رییس بخش آزمایشگاه بیمارستان مفتح ورامین به مدت ٢ سال

موسس آزمایشگاه دکتر صولت ورامین به مدت ٤ سال

رییس بخش پاتولوژی بیمارستان قمربنی هاشم خوی به مدت ١ سال

پزشک عمومي از دانشگاه علوم پزشكي اروميه

دکتر سیدعباس میرافشاریه

دکتر سیدعباس میرافشاریه

آناتومیکال پاتولوژیست
استاد دانشگاه شهید بهشتی